no
en
NMK utvider med 15 000 kvm

NMK utvider med 15 000 kvm

Norsk Maritimt Kompetansesenter (NMK) er blitt en eventyrlig suksess, både for den maritime og marine bransjen, og for samfunnet rundt med mange positive ringvirkninger for Ålesund og Sunnmøre. Nå går eierne NMK Eiendom AS friskt videre, og lar seg ikke stoppe av at stadig større deler av næringslivet opplever turbulente tider.
Styreleder Leif-Arne Langøy i NMK Eiendom AS forteller at de har bestemt seg for å utvide dette høyteknologiske maritime senteret med ytterligere 15.000 kvadratmeter, og i løpet av de kommende to årene vil denne delen av Campus Ålesund totalt utgjøre nærmere 40.000 kvadratmeter.
-Vi har pr i dag leiekontrakter på plass for omtrent to tredjedeler av dette nye byggetrinnet av NMK, og mener selv å ha en så god dialog med ytterligere leietakere, at vi nå har sagt go til prosjektet, sier Langøy. Som også forteller at de sist onsdag fikk igangsettingstillatelse fra Ålesund kommune, og at totalentreprenør Skanska dermed vil være i gang med selve byggeriet i løpet av to uker.
- Det nye bygget vil framstå som en naturlig forlengelse av det eksisterende senteret, som vi har fått svært mange positive tilbakemeldinger på, for arkitektur og øvrige bygningsmessige kvaliteter, fra både eksisterende leietakere og publikum.
Langøy forteller at dette byggetrinn 2 av Norsk Maritimt Kompetansesenter har en kostnadsramme på ca 400 millioner kroner, eksklusive merverdiavgift. For å ha nødvendige økonomiske muskler, har eierne i NMK Eiendom AS foretatt en kapitalutvidelse med 90 millioner kroner til 230 mill.
Styrelederen mener at denne offensive holdningen også forteller at næringslivet på Møre-kysten langt fra har satt på alle bremsene på grunn av de negative meldingene fra oljerelaterte bransjer.
-Vi lukker selvsagt ikke øynene for dagens negative meldinger fra maritime og olje- og gassnæringen, men mener at vi i denne sammenhengen må se lenger opp og fram. Og det framtidige Norsk Maritimt Kompetansesenter vil inneholde en enda mer spennende sammensetning av enda flere selskaper og bransjer enn i dag. Spesielt vil den marine aktiviteten vise bedre igjen, tror Langøy, som mener en slik utvikling også vil være med på å befeste og forsterke NMK som en internasjonal møteplass.