no
en
NMK2 I FORMANNSKAPET 10. MARS 2015

NMK2 I FORMANNSKAPET 10. MARS 2015

Rådmannen foreslår nå at Ålesund formannskap vedtar med hjemmel i Plan og bygningsloven å legge reguleringsplanen for Norsk Maritimt Kompetansesenter Del II ut til 4. gangs offentlig ettersyn i minimum 7 uker.

Bakgrunnen er utbyggingsplanene for NMK 2, som har vært under utarbeidelse siden 2012. Oppstartsmøte mellom forslagsstiller og kommunen ble avholdt så langt tilbake i tid som 19.mai 2011.

Og utbygger håper nå at reguleringsplanen snarest råd godkjennes av de kommunale myndighetene, for deretter å gå videre med byggesøknad om første byggetrinn av NMK 2, og forhåpentligvis start på dette arbeidet i løpet av inneværende år.